Sheng Hui Hsu COSA-IPOS Joint Scientific Meeting 2012